เกี่ยวกับกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

นางณัฐธิดา ชาวน่าน
ผู้อำนวยการกองกลาง

ภาระหน้าที่

              บริหารจัดการงานภายในกองกลางให้บรรลุภารกิจของกองกลาง ให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งกำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงงานของกองกลาง อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

                 1.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานธุรการ

                 2.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานประชุมและพิธีการ

                 3.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานประชาสัมพันธ์

                 4.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานประสานงาน

                 5.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามหน่วยบริหารน้ำดื่มกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้