• ปรัชญา
  • บริการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์ผลงาน
 • ปณิธาน
  • "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" (Wisdom for Community Empowerment)
 • วิสัยทัศน์
  • มุ่งมั่นพัฒนาการบริการด้านการสื่อสารองค์กรให้รวดเร็วทันเห็ตการณ์ด้วยเทคโลยีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
 • พันธกิจ
  • 1.บริหารจัดการงานด้านธุรการงานประชุมและพิธีการงานเลขานุการผู้บริหาร งานประชาสัมพันธ์ และงานประสานงาน อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการบริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  • 2.พัฒนาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ตลอดจน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
  • 3.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม
  • 4.นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • เป้าประสงค์
  • 1.เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
  • 2.เป็นหน่วยงานที่มีระบบข่าวสาร รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และมหาวิทยาลัย เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
  • 3.บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม
  • 4.มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารงาน
 • หน่วยงานภายใน
  • 1.งานธุรการ
  • 2.งานประชุมและพิธีการ
  • 3.งานประชาสัมพันธ์
  • 4.งานประสานงาน
  • 5.หน่วยบริหารน้ำดื่ม


  กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

  แก้ไขเว็บนี้