นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์

ตำแหน่ง:หัวหน้างานธุรการ

นายโรจนฤทธิ์ ไชยสาร

ตำแหน่ง:นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอธิษฐาน อินวงศ์วรรณ

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสิริพร กาจินา

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอดิสร ผลศุภรักษ์

ตำแหน่ง:นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวนริศรา ศูนย์กลาง

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายนวพล ธุระเสร็จ

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกฤษณะ ทุ่งหลวง

ตำแหน่ง:ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

นางสาวกนกพร ปาผัด

ตำแหน่ง:นักวิชาการเงินและบัญชี

นางตราการณ์ ไชยา

ตำแหน่ง:คนงาน

นางศรีวรรณ ฟูแสง

ตำแหน่ง:คนงาน

นายผดุง ไชยบุตร

ตำแหน่ง:คนงาน

นางนก เมืองคำ

ตำแหน่ง:คนงาน

นางสาวประทุมพร ช่างงาม

ตำแหน่ง:คนงานรายวัน

นางสาวปนัสยา สุริยะ

ตำแหน่ง:คนงานรายวันกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้