นางสาวรัตนา ขัตธิ

ตำแหน่ง:หัวหน้างานประชุม

นายอนุชา เสริมสุข

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวหัทยา หมั่นงาน

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวขนิษฐา เพชร์สาริกิจ

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเอนก จักปวง

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้