นางสาวกนกวรรณ ประภากรณ์

ตำแหน่ง:หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวฐานันท์นาฎ ฐานิจสรณ์

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ

ตำแหน่ง:นักประชาสัมพันธ์

นางสาวสุทธิกาญจน์ ขำยัง

ตำแหน่ง:นักประชาสัมพันธ์

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง

ตำแหน่ง:นักประชาสัมพันธ์

นายปราการ บุญมาวงศ์

ตำแหน่ง:นักวิชาการช่างศิลป์

นายรัตนพงษ์ ธำรงทอง

ตำแหน่ง:นักประชาสัมพันธ์

นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล

ตำแหน่ง:นักประชาสัมพันธ์กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้