ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ถวายสัตภัณฑ์ วัดบ้านโซ้ จังหวัดพะเยา


มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ถวายสัตภัณฑ์ วัดบ้านโซ้ จังหวัดพะเยา

          มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ จัดโครงการคืนสัตภัณฑ์สู่วัดล้านนา เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมียุทธศาสตร์การบริหาร 7 ด้าน และหนึ่งในนั้นคือด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดความรู้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสัตภัณฑ์ล้านนาให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดภูมิปัญญาในสมัยโบราณ ได้ฟื้นคืนกลับมาสู่ชุมชนและวัด   ดังปณิธานที่ว่า ปัญญาเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานจุดเทียนบนสัตภัณฑ์เพื่อบูชาพระพุทธ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  นางณัฐธิดา  ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลาง โดยสร้างถวาย ณ วัดบ้านโซ้ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยให้ชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ และคุณค่าของวิถีชีวิตท้องถิ่น อีกทั้งสร้างความภาคภูมิใจ และปลุกจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

          สัตภัณฑ์ในบริบททางวัฒนธรรมล้านนา หมายถึง เชิงเทียนมีที่สำหรับปักเทียนอยู่เจ็ดที่ ตั้งอยู่บริเวณหน้าพระประธานในวิหารหรือโบสถ์ ชาวล้านนาสร้างสัตภัณฑ์ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่วัดโดย สัตภัณฑ์ล้านนาเป็นงานช่างผีมือดั้งเดิมที่งดงาม สร้างขึ้นเพื่อมุ่งหมายเป็นไทยธรรมที่ประณีตถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งควรค่าแก่การฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานทั้งเรื่องความเชื่อ และฝีมือเชิงช่างให้คงอยู่ต่อไป

ชัชชญา  ถูกจิตร ข่าว

ปราการ  บุญมาวงศ์ ภาพ

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: adisorn.po วันที่: 13 Mar 2017 11:50


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้