ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายสัตตภัณฑ์ให้วัดแม่ใส จังหวัดพะเยาในโครงการคืนสัตตภัณฑ์สู่วัดล้านนา

มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายสัตตภัณฑ์ให้วัดแม่ใส จังหวัดพะเยาในโครงการคืนสัตตภัณฑ์สู่วัดล้านนา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลาง ถวายสัตตภัณฑ์ ณ วัดแม่ใส จังหวัดพะเยา ในโครงการคืนสัตตภัณฑ์สู่วัดล้านนา เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป สำหรับสัตตภัณฑ์ในบริบททางวัฒนธรรมล้านนา หมายถึง เชิงเทียนมีที่สำหรับปักเทียนอยู่เจ็ดที่ ตั้งอยู่บริเวณหน้าพระประธานในวิหารหรือโบสถ์ ชาวล้านนาสร้างสัตตภัณฑ์ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่วัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้างโอกาสให้คนจากท้องถิ่นอื่น หรือนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจ และปลุกจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

ชัชชญา ถูกจิตร : ข่าว
ปราการ บุญมาวงศ์ : ภาพ

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 14 Jul 2017 11:21


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้