ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครบรอบ 7 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา
ครบรอบ 7 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องในวาระครบรอบ 7 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหารประกอบพิธีสักการบูชาพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา โดยร่วมสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและถ่ายรูปร่วมกันด้านหน้าลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ์ หลังจากนั้นเดินทางมายัง อาคารเวียงพะเยา เพื่อร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัย วางพานพุ่มและจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมรูป และนำกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองดุริยางค์ นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล บรรเลงเพลง ต่อด้วยการรำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

หลังจากนั้น คุณณรงค์ศักดิ์  บูรพาพานิช ที่ปรึกษาโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบเงินการสนับสนุนการจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 7 ปี จำนวน 100,00 บาท ให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยามอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปี 2560 ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ

1.กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์  ประสาทเขตร์การ

2.กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลีรักษ์  อัตต์สินทอง

3.กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล

บุคลากรดีเด่น สายบริการ

1.นายสมทบ  เหล็กสิงห์  ชนะเลิศอันดับที่ 1

2.นางสาวเปรมรดา  ทิพย์เดโช ชนะเลิศอันดับที่ 2

3. นางธัญญ์พิชฌา  สิงห์สถิตย์  ชนะเลิศอันดับที่ 3

 

ชัชชญา  ถูกจิตร : ข่าว

ปราการ บุญมาวงศ์:ภาพ

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 19 Jul 2017 10:06


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้