ข่าวกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมกองกลาง เพื่อติดตามความคืบหน้าและชี้แจงนโยบายการดำเนินงานต่างๆของมหาวิทยาลัยพะเยา      วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09 30 น. กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา เป็นประธานการประชุม กองกลาง ครั้งที่ 3/2562 โดยมี ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน เป็นเลขานุการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ โดยมี งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมและพิธีการ งานวิเทศน์สัมพันธ์ ร้านขายของที่ระลึก เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกัน ในเรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่าย การกำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถ การส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


 ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
 ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 9 Sep 2019 13:56


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้