Loading

รายงานการประชุม

ระบบสารสนเทศ กองกลาง

ปฎิทินกิจกรรม EVENT | อ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

  -แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2564

  -รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 

  -รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

  -แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตาม ปีงบประมาณ2563 (รอบ 6 เดือน )

  -รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

  -สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562