Loading

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Email

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ : 0 5446 6666 ต่อ 1011-1019

โทรสาร : 0 5446 6690

E-mail : doga.up.ac.th                                            แผนที่ตั้ง