Loading

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

   - งานธุรการ

     รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานกองกลาง งานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2563

   - งานประชุมและพิธีการ

     รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานกองกลาง งานประชุมและพิธีการ ประจำปีงบประมาณ 2563

   - งานประชาสัมพันธ์

     รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

-รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการและผลสำรวจความพึงพอใจโครงการพัฒนาการจองห้องประชุมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

-รายงานสรุปผลความพึงพอใจโครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่