Loading

   

ชื่อ: นายเทิดพงศ์ จาเรือน

แผนก งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)

รหัสนิสิต 60020075

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

   

ชื่อ: นายกฤษฎา จารี

แผนก งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)

รหัสนิสิต 60023090

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

   

ชื่อ: นางสาวปาริดา มณีสว่าง

แผนก ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รหัสนิสิต 60072319

สาขาวิชา การจัดการการสื่อสาร

คณะ บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

   

ชื่อ: นายกฤษณพงศ์ หาญวัฒนา

แผนก งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)

รหัสนิสิต -

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

   

ชื่อ: นายปรวุฒิ ทรัพย์มี

แผนก งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)

รหัสนิสิต -

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยพะเยา

   

ชื่อ: นายอภิวัฒน์ ทินนา

แผนก งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)

สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

   

ชื่อ: นายจารุวิทย์ เจนใจา

แผนก งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)

สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์p>

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

   

ชื่อ: นายปิติภัทร อนุสรหิรัญการ

แผนก งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)

สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์p>

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

   

ชื่อ: นายภาณุพงศ์ ใจตรง

แผนก งานธุรการ(หน่วยพัฒนาระบบ)

สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา