เกี่ยวกับกองกลาง

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

               กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เดิมชื่อว่าสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งใช้อาคารเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว สำหรับการจัดการเรียนการสอนและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งเป็นศูนย์บริการรับ– ส่งเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และบริการให้ข้อมูลข่าวสาร อำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ที่เดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกมาสอนที่จังหวัดพะเยา และในปีการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยได้ทำการย้ายที่ตั้งจากที่ทำการชั่วคราว ( โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ) มายังที่ตั้งถาวร ณ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


               ในปีการศึกษา 2544 ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงาน จึงได้แบ่งการบริหารงานเป็น 2 สำนักคือ สำนักบริหาร และสำนักวิชาการ โดยที่กองกลางในขณะนั้นใช้ชื่อว่า ส่วนงานบริหารกลา ง อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย งานสารบรรณ งานประชุมและพิธีการ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานยานพาหนะ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และงานถ่ายเอกสาร


               ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยกองกลาง (ส่วนงานบริหารกลาง )อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 8 งาน คือ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมและพิธีการ งานยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและขายของที่ระลึก


               ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารงานของมหาวิทยาลัย พะเยาใหม่ ตามมติสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 137(4/2551 ) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยได้เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว และสอดคล้องกับภารกิจ ซึ่งกองกลางในขณะนั้น ได้ปรับเปลี่ยนใช้ชื่อเป็น ส่วนงานบริการกลาง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 5 งานคือ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมและพิธีการ งานยานพาหนะ


               จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 127 ตอนที่ 44 ก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มีผลเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา (University of phayao) โดยสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่แต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 และตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ลงประกาศ วันที่ 19 กันยายน 2553 ได้ให้แบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหาร ออกเป็น 8 กอง และ 3 ศูนย์ ประกอบด้วยกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้