นางสาวฐานันท์นาฎ หาญเลิศ

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเอนก จักปวง

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนริศรา ศูนย์กลาง

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายโรจนฤทธิ์ ไชยสาร

ตำแหน่ง:นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกนกพร ปาผัด

ตำแหน่ง:นักวิชาการเงินและบัญชีกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้