นางสาวฐานันท์นาฎ ฐานิจสรณ์

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเอนก จักปวง

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนริศรา ศูนย์กลาง

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ

ตำแหน่ง:นักประชาสัมพันธ์

นางสาวกนกพร ปาผัด

ตำแหน่ง:นักวิชาการเงินและบัญชี

นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล

ตำแหน่ง:นักประชาสัมพันธ์กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา © ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1017 - 1019

แก้ไขเว็บนี้